Biểu hiện cụ thể của các ước tính chỉ tiêu đã phát sinh là dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), chi phí trả trước, giá trị sản phẩm dở dang, doanh thu ghi nhận trước, doanh thu Hợp đồng xây dựng dở dang và biểu hiện cụ thể của ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh là dự phòng chi phí bảo hành, chi phí trích trước…
Theo quy định của chuẩn mực kế toán VN số 29- Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót thì các thay đổi ước tính kế toán sẽ được áp dụng phi hồi tố và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ có thay đổi nếu như những thay đổi đó ảnh hưởng đến kỳ hiện tại hoặc của kỳ có thay đổi và các kỳ sau đó nếu thay đổi ảnh hưởng đến chúng, trừ trường hợp nếu sự thay đổi ước tính kế toán dẫn đến thay đổi tài sản, nợ phải trả hoặc thay đổi một khoản mục trong vốn chủ sở hữu thì thay đổi ước tính kế toán đó sẽ được ghi nhận bằng cách điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hay khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu liên quan.
Học phần mềm kế toán misa
Việc sử dụng các ước tính kế toán với độ tin cậy hợp lý là một phần không thể thiếu được trong việc lập BCTC và không vì là ước tính kế toán mà bị coi là kém tin cậy. Thật vậy, mặc dù là ước tính kế toán nhưng vẫn phải có cơ sở tính toán và xác định chứ không thể ước tính một cách tùy ý, ví dụ như trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi- đây là một ước tính kế toán và kế toán doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 hướng dẫn về việc trích lập các khoản dự phòng trong đó có khoản dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi: trích lập 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm, 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm, 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu qua hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. Hay quy định trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư tài chính như hình 1. Học kế toán cho người mới bắt đầu
Kiểm tra các tính toán liên quan đến các ước tính kế toán: KTV phải kiểm tra phương pháp tính toán mà đơn vị đã sử dụng để lập ước tính kế toán liên quan đến BCTC. Nội dung, lịch trình và phạm vi các thử nghiệm của KTV tùy thuộc vào mức độ phức tạp của việc tính toán các ước tính kế toán, sự đánh giá của KTV về các thủ tục và phương pháp mà đơn vị sử dụng để lập ước tính và tính trọng yếu của các ước tính kế toán.
Hiểu và có thể độc lập thực hiện các công việc trong doanh nghiệp như sau: đăng ký kế toán ban đầu; lập hoá đơn chứng từ, kiểm soát hoá đơn chứng từ; kiểm soát hồ sơ kế toán; thực hiện ghi sổ kế toán và giải trình số liệu; lập – đọc báo cáo tài chính; lập – đọc và nộp báo cáo quyết toán thuế cuối năm tài chính. Có thể tổ chức công tác kế toán trên Excel hoặc lựa chọn phần mềm phù hợp để tác nghiệp
• Định khoản kế toán để ghi sổ sách; Phương pháp tính giá hàng tồn kho (PP bình quân/Lifo/Fifo/Đích danh), tổng hợp nhật xuất tồn kho vật tư hàng hóa.
• Thống kê, tính giá thành, tính giá vốn, chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính... Trung tâm đào tạo kế toán
• Hạch toán doanh thu – thu nhập (Kế toán tài chính và kế toán thuế); Chi phí theo kế toán; Chi phí theo luật thuế…(Chi phí được trừ và chi phí không được trừ).
• Hệ thống hóa đơn – chứng từ kế toán; Sổ kế toán tổng hợp, Sổ kế toán chi tiết
• Các sắc thuế cơ bản với doanh nghiệp (Thuế môn bài, Thuế GTGT - VAT, Thuế TNDN - CIT, Thuế TNCN - PIT); Kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế.
• Hồ sơ kế toán, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản, hồ sơ nhân sự, hồ sơ sản xuất
• Hợp đồng và chứng từ giao dịch thương mại, đầu tư, ký quỹ ký cược
• Ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp, khóa sổ kế toán; Lập báo cáo tài chính, báo cáo giải trình số liệu kế toán và quyết toán thuế cuối năm
Thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và nhạy cảm mà DN nào cũng quan tâm. Do đó, chúng tôi luôn ưu tiên đến chất lượng dịch vụ này. Trước tiên chúng tôi muốn các bạn tìm hiểu
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Hotline : 01683.873.716
Địa chỉ: 91 Phùng Khoang – Thanh Xuân – Hà Nội
Website: daotaoketoanthuehn.edu.vn